ทัวร์ไหว้พระ 9 วัด : อโหสิกรรม ชาติ ภิรมย์กุล

ISBN:

Published:

Paperback

244 pages


Description

ทัวร์ไหว้พระ 9 วัด : อโหสิกรรม  by  ชาติ ภิรมย์กุล

ทัวร์ไหว้พระ 9 วัด : อโหสิกรรม by ชาติ ภิรมย์กุล
| Paperback | PDF, EPUB, FB2, DjVu, AUDIO, mp3, ZIP | 244 pages | ISBN: | 3.48 Mb

::โปรยปกหลัง::บาป-บุญทำไดงายมาตอนทีเรายังมีชีวิตอยู อยารอใหญาติ-พีนองทำบุญอุทิสไปใหเพือลางกรรมเกา ไมมีใครแกกรรมได แตกรรมเบาบาหรือลดไดจากการ...ใหอภัยและทำบุญอุทิศใหเจากรรมนายเวร...คนเราสำคัญทีจิตใจกอนตาย ถาจิตกอนตายรูสึกวุนวายและทุกข วากันวาถาตายไปMore::โปรยปกหลัง::บาป-บุญทำได้ง่ายมาตอนที่เรายังมีชีวิตอยู่ อย่ารอให้ญาติ-พี่น้องทำบุญอุทิสไปให้เพื่อล้างกรรมเก่า ไม่มีใครแก่กรรมได้ แต่กรรมเบาบาหรือลดได้จากการ...ให้อภัยและทำบุญอุทิศให้เจ้ากรรมนายเวร...คนเราสำคัญที่จิตใจก่อนตาย ถ้าจิตก่อนตายรู้สึกวุ่นวายและทุกข์ ว่ากันว่าถ้าตายไป จิตหรือวิญญาณจะไปอยู่ในภพภูิมิที่ต่ำ พระท่านพูดเสมอ ถ้าก่อนตายและยังมีสติให้นึกถึงพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ตายแล้วจะได้ไปสู่ภพ-ภูมิที่ดีด ตามบุญ-กรรมที่เราเคยทำไว้ ทัวร์ไหว้พระ 9 วัด อย่างน้อยๆ ทำให้เรานึกถึงวัด-พระพุทธรูป และบทสวดมนต์ที่เราเคยปฏิบัติมาEnter the sum

Related Archive BooksRelated Books


Comments

Comments for "ทัวร์ไหว้พระ 9 วัด : อโหสิกรรม":


top-moda-tmg.subsglbooks.online

©2009-2015 | DMCA | Contact us